• Reciplet takmicenje
 • Upravljanje otpadom
 • Pet radionice
 • Eko seminar
 • Reciklažna dvorišta

 

Program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju “Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi'' održao se 16. novembra 2013. u OŠ `'Branko Radičević'' u Vranju, 17. novembra 2013. u SŠ `'Branislav Nušić'' u Sokobanji, 23. novembar 2013. u svečanoj sali gradske opštine Vračar i 24. novembra 2013. u poljoprivrednoj školi `''Josif Pančić''.

U programu učestvuje 40 škola iz gore pomenutih opština i gradova.

Cilj programa je unapređenje kompetencije nastavnika za razvoj ekološke svesti učenika upotrebom kritičkog mišljenja. Zadatak je razvoj kompetencija za primenu kritičkog mišljenja za razvoj ekološke svesti. Stvaranje uverenja o značaju kritičkog mišljenja za razvoj ekološke svesti.

Sadržaj i aktivnosti su:

 • 1. Pojam ekologije;
 • 2. Definisanje ekologije kao nauke;
 • 3. Osnovni principi ekologije;
 • 4. Pojam životne sredine.
 • 5. Dijagnostika glavnih problema životne sredine.
 • 6.Abiotički i biološki faktori.
 • 7. Pojam ekosfere i tehnosfere.
 • 8. Motivacija za ekološku akciju.
 • 9. Etički principi ekologije.
 • 10. Ekodijalog.
 • 11. Ekozofija.
 • 12.Kritičko mišljenje i ekologija
 • 13. Ekologija sa decom.

Program stručnog usavršavanja nastavnika iz srednjih i osnovnih škola `'Ekologija sa decom - kritičko mišljenje u razvoju ekološke svesti u nastavi'' sastavni je deo devetomesečnog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” koja se kroz niz povezujućih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacija u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ''Mihailo Pupin'' i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.

Program akreditacionog seminara - Beograd

Program akreditacionog seminara - Pančevo

Program akreditacionog seminara - Sokobanja

Program akreditacionog seminara - Vranje

Akreditovni seminar za edukaciju nastavnika i profesora

Akreditovni seminar  za edukaciju nastavnika i profesora u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

 

Program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u srednjim i osnovnim školama pod nazivom "Zaštita životne sredine i održivi razvoj" zakazan je za 23. Novembra u Beogradu na teritoriji opštine Vračar, 24. Novembra u Pančevu - 17. Novembar u Sokobanji - 16. i 17.. Novembar u Vranju.

 

Program je akreditovan pod rednim brojem 649 u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za ovu i narednu školsku godinu tj. za 2012/2013.i 2013/2014. i podržan je od strane Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo.

 

Program je namenjen nastavnicima i profesorima osnovih i srednjih škola, grupa je do 25 osoba (maksimalno 30), realizuje se isključivo tokom dva dana vezano vikendom (subota i nedelja) i nastavnici i profesori posle programa primenjuju znanja i veštine stečene na programu u nastavi ili vannastvnim aktivnostima sa učenicima i šalju nam mejlom ili poštom produkte svog rada. Nastavnici i profesori dobijaju Uverenje o savladanom programu stručnog usavršavaja za 16 sati izbornog programa što im je veoma vazno za dosije i mogu biti mentori-koordinatori svih aktivnosti u vezi sa projektom i reciklažom u svojoj školi i sarađivati sa drugima u lokalnoj zajednici.

 

Program predavanja sadrži modele separacije i načini prikuplajnja reciklažne sirovine:

 

Kome je namenjen program?

 

Profesorima srednjih škola (škole sa  tehničkim obrazovnim profilima, škole sa obrazovnim profilom Tehničar za zaštitu životne sredine,  Tehničar za reciklažu, kao i  škole u kojima postoji potreba za obrazovanjem za održivi razvoj)  i nastavnicima starijih razreda osnovne škole.

 

Koji su ciljevi programa?

 

Stručno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, jačanje njihovih profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

 

OČEKIVANI EFEKTI PROGRAMA

 

Profesori i nastavnici će dobiti potrebna znanja i smernice iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja i primene savremenih metoda u nastavi.

 

Znanja učenika stečena primenom metoda koje ih motivišu na kreativnost i razmišljanje biće trajnija i povezana sa realnim životom.

 

Na osnovu saznanja dobijenih na seminaru učesnici mogu da organizuju akcije na nivou škola i u okviru projekta obezbede finansijska sredstva za nabavku namenskih kontejnera, izradu mobilijara ord reciklažnih materijala. Takođe, u saradnji sa NVO i lokalnom samoupravom omoguće realizaciju programa koji zadovoljavaju njihova i interesovanja učenika.

 

Kroz radionice, primenu savremenih nastavnih metoda i kroz multimedijalne prezentacije pripremljenog materijala program seminara obradjuje niz tema: - definisanje osnovnih ekoloških pojmova u skladu sa standardima i zakonskom regulativom EU i RepublikeSrbije, globalne (planetarni)  i lokalne probleme u životnoj sredini- kakve sve opasnosti prete našoj životnoj sredini i kako ljudi nemarom mogu da unište sopstvenu kuću i čitavu planetu.

 

Pristup autora je model za razvoj koncepta života i rada za održivi razvoj u našim uslovima. Osnovna ideja je osposobljavanje zaposlenih u obrazovanju da deluju na celokupnu ličnost, svim raspoloživim i kreativno upotrebljenim metodama i izvorima, radi razvoja odgovornosti, nadležnosti, kritičkog stava, tolerantnosti i aktiviteta učenika i svih osoba unutar radne „zajednice u malom“, koja je otvorena i osposobljena za saradnju sa zajednicom i okruženjem u kojem deluje.

 

Jedan od fokusa je na objašnjavanju principa čistije proizvodnje čije uvođenje u poslovanje usmerava na proizvodnju i pružanje usluga sa što manje resursa, a da se pri tome stvara što manje otpada i u isto vreme ostvaruju značajne uštede.

 

Program se bavi prevazilaženjem filozofije nekorisnosti otpada

 

u funkciji smanjenja količine ambalaže u okolini i izdvajanja korisnih komponenti iz otpada uz racionalnu organizaciju prikupljanja, odlaganja i reciklaže otpada.

 

Autori pridaju bitan značaj iskustvima u praktičnim aktivnostima i akcijama lokalne zajednice, pri čemu se pod „akcijom“ ne podrazumeva bilo kakva, već osmišljena, doživljena i prihvaćena aktivnost učesnika svesnih njene svrhe. razmatranje mesta i uloge životne sredine u biznisu, veze sa celokupnim razvojem društva  (interakcije sa ekonomskim, socijalnim, političkim i kulturnim sferama života).

 

Kroz radionice polaznici seminara će uz upoznavanje sa praktičnim modelom dobiti konkretna uputstva kao i radni list za postupanje sa otpadom u školi i u domaćinstvu.